یکی از چالش های زندگی مدرن که بر روی سلامت روانی و جسمانی ما اثر می گذارد، داشتن وسایل زیاد است. جیمز والمن در کتاب خود به اسم “خفگی در وسایل” (Stuffocation) یک تست کوتاه پیشنهاد کرده است که بتوانید بفهمید آیا شما هم درگیر سندروم غرق شدگی در وسایل هستید یا نه.

شروع آزمون