مجموعه آموزشی اقتصاد تومان

مجموعه «تومان» از سال 1396 پایه ریزی شده است.

هدف اصلی مجموعه اقتصادی تومان آموزش سواد مالی و سرمایه گذاری است. مطالب مطرح شده همگی علمی و بر اساس جدیدترین مطالعات روز اقتصادی است. ما در پیج تومان آموزه هایی مناسب شرایط اقتصاد ایران ارائه می دهیم و اعتقاد داریم اقتصاد ایران نیاز به مطالعات ویژه ای دارد و راهکارهای سایر اقتصاددانان دنیا کاملا با وضعیت ایران منطبق نیست و حتی ممکن است آسیب زا باشد.