نوشته‌ها

, ,

چرا وضع مردم دهات دیگر خوب است؟

چرا وضع مردم دهات دیگر بهتر است؟ علت نابسامانی ها چیست؟ دیدید که دختر کدخدا برای یک لیوان آب گوارا مجبور به کوچ از وطن شد.چون مجوزها و رفاقت ها و پول‌های ناسالم، یک لیوان آب خوش در ده باقی نگذاشته بود. و چند سالی گذشت... دختر کدخدا…